Výkup katalyzátorů je ekologickým prvkem

Pondělí 4 Červen 2012 16.30

Naše firma vykupuje automobilové katalyzátory. Provádíme výkup katalyzátorů s keramickým nosičem, kompletní i poškozené, ale i samotný keramický monolit. Dále vykupujeme i filtry pevných částic. Ceny jednotlivých katalyzátorů jsou aktualizovány v závislosti na cenách vzácných vzácných kovů na světových burzách.

Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v nich obsažených. Donedávna se katalyzátor používal pouze u zážehových motorů, ovšem s nástupem platnosti nových emisních norem našel uplatnění i u vznětových motorů. Autokatalyzátor obsahuje vrstvičky drahých kovů (např. paladia a rhodia) nanesené na mřížce katalyzátoru, které vyvolávají reakce produktů nedokonalého hoření a jejich rozklad.

Platba za katalyzátory probíhá v korunách nebo eurech dle přání zákazníka. V hotovosti nebo na účet. Prázdné katalyzátory nevykupujeme. Na našich stránkách naleznete i ceník vykupovaných materiálů.

1 komentář »

  1. komentář by Lise — 21. 9. 2014 @ 0.18

    porušove1ned pre1v Romů, jejichž děti byly přeřazove1ny do zvle1štnedch škol na ze1kladě…jejich vsatlnedho rozhodnuted. A to předevšedm.Jistě, pane ministře a pytledku Ble1ho!Ale otřesnfd stav psychodiagnostiky nevede jen k porušove1ned pre1v Romů, ale i neromů, tedy ostatnedch děted. Romšted rodiče sice sami a svobodně rozhodli o vzděle1ve1ned svfdch děted ve zvle1štnedch či praktickfdch škole1ch, ale jejich rozhodnuted bylo podpořeno „odbornedky-psychology“, kteřed použedvajed zastarale9 testy. „Svoboda“ takove9ho rozhodnuted je asi tak stejne1, jako když přefjdete k le9kaři a on ve1m sděled, že me1te rakovinu. „Pane doktore, vy ale použedve1te diagnosticke9 metody z minule9ho stoleted,“ řekne pacient.“No, to sice me1te pravdu, že moje metody nejsou nejnovětšed, ale operace, na kterou jste se rozhodl jedt, byla přece vaše „svobodne9″ rozhodnuted, že?“, odpovedde1 zvesela pan dochtor.Otřesnfd stav psychodiagnostiky me1 ovšem dopad i na všechny ostatned neromske9 děti, protože např. diagnostika vfdvojovfdch poruch učened je založena na zjištěned farovně jednotlivfdch mente1lnedch dysfunkced dedtěte a farovně čtened, psaned, numerickfdch dovednosted. A z vfdsledků te9to diagnostiky se pak odvedjed diagnf3zy dyslexie, dysgrafie, dyskalkuilie či dysortografie. Obecně se tomuto postupu ředke1 diskrepančned krite9rium. Je-li toto rozdedl mezi IQ a čtecedm kvocientem (ČQ) např. vedce než 20 bodů, dospedve1 psycholog zpravidla pak k diagnf3ze dyslexie. Jestliže testy intelektovfdch schopnosted neměřed, jsou „měkke9″ nebo naopak „tvrde9″, dedtě může bfdt označeno za mente1lně retardovane9 nebo porucha je označena za nespecifickou. Dedtě doste1ve1 „kule“ ste1le a poře1d, neme1 ne1rok na ne1pravne1 cvičened ve škole, protože nened dyslektik. Podobne1 situace je u všech dalšedch děted s vfdvojovou poruchou učened a chove1ned (např. ADD, ADHD). Že1k v 8. či 9. tředdě absolvuje test schopnosted a na ze1kladě dosaženfdch vfdsledků v nevalidnedch testu je mu sděleno, že by ne/měl studovat na středned škole, protože pro tento typ studia neme1 schopnosti. Podobně že1k středned školy absolvuje test schopnosted, kterfd neměřed a je mu sděleno, že neme1 na studium VOŠ nebo VŠ. Ze1věr? Nic se neděje. Je to přece jen jejich „svobodne9″ rozhodnuted, že?

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URI

Napsat komentář