Správný kancelářský nábytek Praha a kancelářské židle

Úterý 10 Červenec 2012 21.21

Mnoho času v kanceláři s počítačem tráví zaměstnanci v sedě, takřka celou pracovní dobu. Proto je důležitý vhodný kancelářský nábytek. Chybou nevhodného sezení a výběrem nevhodné židle dochází ke zdravotním potížím a bolestem, zejména k bolestem krční a bederní páteře. Nesprávný kancelářský nábytek je odpověď na obvyklé bolesti zad. Správným výběrem kancelářského nábytku a obzvláště kancelářské židle. Většina lidí pracujících s počítačem tráví v sedě celou pracovní dobu. Vinou nevhodného sezení a výběrem nevhodné židle dochází ke zdravotním potížím a bolestem, zejména k bolestem krční a bederní páteře.

Dochází ke ztrátě koncentrace, únavě, snížení pracovního výkonu. Věnujte pozornost následujícím bodům a zkontrolujte, případně upravte svůj kancelářský nábytek pro dodržení správné ergonomie. Důležitá je výška pracovního stolu, za ideální výšku pracovní desky kancelářského stolu se považuje 75 cm od země. Vzdálenost monitoru nebo obrazovny notebooku od očí udžujte kolem 50 cm až 90 cm od očí. Kancelářské židle a kancelářská křesla, zde je důležitá výška sedadla: kyčle by správně měly být stejně vysoko jako kolena nebo mírně výš. Nutná je přítomnost bederní opěrky. Vyplatí se věnovat pozornost spíše funkci než designu. Důležitý je i prostor pro nohy, kancelářský nábytek by měl mít pro nohy dostatek místa.

Kvalitní český nábytek naleznete v Praze v prodejně NOBL Praha- Karlín. Moderní nábytek s tradicí již 20 let.

Nezapomínejte na preventivní cvičení, to Vám vrátí elán do práce, minimálně každou hodinu protáhnout. Dělejte si krátké přestávky. běžte se na chvilku projít apod.

1 komentář »

  1. komentář by Blake — 20. 9. 2014 @ 6.37

    Pro KaraseCo je to zneužited syste9mu?Obtedže se kterfdmi lide9 k le9kaři choded jsou ze1ležitosted subjektivned a majed předčinu buďto soaokictmu nebo psychotickou či jde o kombinaci. Je jen na le9kaři zda je schopen obtedže objektivizovat. Pokud tomu tak nened neznamene1 to ale, že pacient obtedže opravdu neme1 a nelze jej jednoduše one1lepkovat za zneuživatele pe9če či dokonce simulanta. Nened snad pacientem i ten u ktere9ho dostupne1 vyšetřened včetně pomocnfdch (zobrazovaced, laboratorned) nenašla že1dnou předčinu obtedžed a stav je pak označen jako psychoticke1 neurf3za. Nicme9ně obtedže dotyčnfd ste1le me1. Nezředdka pak končed u le9čitele, kde neplated v třiceti korune1ch (jak směšne1 je myšlenka regulace te9to skupiny….).Pak je tu skupina osamocenfdch starfdch lided, kteřed trped socie1lned izolaced. Ti mohou využedvat ne1vštěvy le9kaře či přesněji hlavně čeke1rny proto, aby si zde se stejně postiženfdmi hlavně popoveddali a postěžovali si. Je to jeden z jejich me1la socie1lnedch kontaktů. Pro lidi střednedho věku (tedm spedš když potřebujed jen předepsat antikoncepci či jinou nale9havou věc…) je pohled do takove9 čeke1rny deprimujedced představa nutne9ho zdržened. Na tuto strunu zahre1la i ODS. Faktem ovšem je, že le9kař zne1 sve9 pacienty a skupina ne1vštěvnedků čeke1ren u vlastnedho ošetřened nened de9le jak 20min (kontrola tlaku, poslech plic, srdečned akce, chronicke9 obtedže a jejich vfdvoj a… nashledanou). Je to zneužited hodne9 regulace? Tito stařed lide9 nejsou sirotky bez dětiček, jen se jejich dětičky na ně vykašlaly. Alespoň co se kontaktu tfdče. Pravicově tržned ekonom by ne1m mohl vyčedslit co je dražšed 20min zdržened podhodnocene9ho le9kaře (kterfd notabene krom teď těch 30Kč z ne1vštěvy neme1 nic, neb vfdkon že1dnfd a popsane9 vyšetřened je souče1sted kapitačned platby, tedy fixnedho měsedčnedho předjmu ať pacient přijde 100x či vůbec ne.) či 1-2 hod (20min le9kař + poveddaced čas v čeke1rně) ubrane9ho času, kterfd by měli stre1vit se svfdmi rodiči jejich ratolesti namedsto toho, aby žili ne1ležitě konzumně a tržně. To je samozřejmě nadsazeno, ale tento proble9m nened na straně le9kaře a ani 30Kč ho neodstraned a neodstranil. Ale nalijme si čiste9ho vedna, proč by le9kař pracoval , když nemused – a tak se le9kaři v postihove1ned těchto lided třiceti korunami nijak nebre1nili, konečně z jejich pohledu se jedne1 o nadbytečnou kontrolu, za kterou majed teď aspoň 30Kč zatedmco předtedm nic a prime1rně proble9m nened na jejich straně. Jak socie1lned je postihove1ned te9to životnedm stylem mladšed generace socie1lně izolovane9 skupiny obyvatel neche1m na uve1žened každe9ho z ve1s. A pro po jen pro usme1ned budete-li živoředced důchodce s minime1lned penzed a budete si chtedt prostě jen popoveddat aspoň s nějakou živou dušed čistě z pohledu tržnedho, co uděle1te? Ušetředte 30Kč za ne1vštěvu čeke1rny a pozvete medsto toho někoho do kina nebo na oběd nebo budete zoufale běhat po ne1městed a prosit lidi aby si s ve1mi popoveddali??? Regulace….Dalšed je skupina pacientů, ktere1 me1 sve9ho le9kaře, neche1 se vyšetřit a s vfdsledkem nened spokojena. Jejich le9kaři se ale svou nespokojenost neodve1žed de1t najevo a nebo se o to pokused a jsou autoritativně le9kařem odmedtnuti ne-li vyhozeni. Pokud jim ze1ležed na tom, aby se zbavili svfdch subjektivnedch potedžed, pak jim v podstatě nezbfdve1 než hledat pomoc jinde. U jine9ho le9kaře. Vznikajed tedm duplicitned ošetřened. Situace je o to komplikovanějšed protože u tohoto jine9ho le9kaře mohou dostat předepse1n jinfd prepare1t (přestože bude diagnf3za stejne1 a i fačinne1 le9kove1 forma stejne1, jen pan doktor je ekonomicky korupčně zadobře s jinfdm vfdrobcem) a tedm si spre1vnost tohoto postupu utvrded. A opět me1 cenu regulovat tyto lidi. Nened opět ta předčina jinde? V nekomunikaci , neexistenci partnerstved pacient le9kař. Je spre1vne9 postihovat pacienty? Z pohledu pojišťovny přitom jsou tito lidi snadno zjistitelned a nebylo by nic snazšedho než kontakt ze1stupce svazu pacientů s pacientem a pak vze1jemne1 konfrontace le9kaře, ze1stupce pojišťovny a pacienta spolu se ze1stupcem svazu (neboť jinak je on nejslabšedm členem) s nalezenedm předčiny. Až pak postihovat cedleně skupinu, ktere1 me1 na předčině podedl???Skupina pacientů, kteřed jdou za le9kařem s fačelem zedske1ned nějake9 vfdhody, ktere1 neme1 předčinu v subjektivnedch potedžedch (fačelove1 nedůvodne1 pracovned neschopnost, potvrzened pro spor apod..) je opět snadno zjistitelne1 a měla by bfdt postihovatelne1 daleko vedce včetně le9kaře tedm spedš pokud le9kař přistouped na falsum. 30Kč je v te9to skupině naprostfd vfdsměch.Osobně tedy u praktickfdch le9kařů bych viděl smysl poplatků pouze při ošetřened neregistrovanfdch pacientů, poplatku za dome1ced ne1vštěvu pokud se nejedne1 o imobilnedho pacienta a to je vše. Kdo chce ten luxus a ne1vštěvu le9kaře mimo pracovned dobu předmo doma, když mu nic nebre1ned v ne1vštěvě ordinace, ať si to zaplated a nejen 30Kč.Pokud pacient nedodržuje preventivned opatřened (např je mu diagnostikove1no kardie1lned nebo plicned onemocněned nasazena le9čba a on přesto bude de1l kouřit, uživatelům alkoholu, kteřed se le9čed s ne1sledky jejich chronicke9ho abusu a přesto jsou opakovaně přijedme1ned pro akutned intoxikaci alkoholem, je naředzena pracovned neschopnost a klidovfd režim a dojde k jeho porušened, je doporučeno očkove1ned a nened provedeno, naředzena kontrola a pacient se nedostaved a pak je le9čen pro zhoršened stavu) což vše je již dnes zjistitelne9 při snaze a vze1jemne9 spolupre1ci (le9kař, pojišťovna, socie1lka) . Pak ho postihovat, proč ne , ale ne plošnou regulaced. Protože pacient si mused bfdt vědom za co konkre9tně plated vedc (za svůj zlozvyk, nedodržened le9čby) jinak nened efekt že1dnfd.Poplatky majed smysl za ne1vštěvned pohotovostned službu. Tam nened důvodu plošně nemotivovat pacienty navštedvit sve9ho le9kaře a v pracovned dobu.Od akutnedch stavů je tu ze1chranne1 služba. V situacedch, ale kdy je zjevne9 zneužited ze1chranne9 služby a to jak pacientem tak neochotnfdm praktickfdm le9kařem, kterfd odmedtne kontrolu a jen po telefonu odke1že na ze1chranku (např. chronicke9 obtedže řadu dned, zvfdšene1 teplota několik hodin, neměnnfd zdravotned stav v ře1du hodin, v podstatě většina toho, co dnes zajišťujed pose1dky ze1chranne9 služby bez le9kaře pouhfdm zbytečnfdm svozem do nemocnic) pak plne1 platba za ošetřened i provozned ne1klady pro toho, kdo situaci zavinil. U le9kařů je situace důkazně obtedžne1, na druhou stranu nejde pak jen o jedine9ho pacienta ale řadu z nich z dane9ho registračnedho spektra. Opět nened to neřešitelnfd a nevysledovatelnfd proble9m. (Nic z toho v Julednkově ne1vrhu, naopak berlička, kdy pacient je laik a nened schopen zhodnotit svůj stav natolik, aby byl schopen posoudit zda se vydat k praktikovi či volit akutnějšed formu ošetřened… což nyned děled pacienty na ty slušne9 čekajedced a regulaced postižene9 a ty bezohledne9 ze1chrannou službu zneužedvajedced. Neb podle stejne9 logiky ani dispečerka nemůže vfdjezd odmedtnout. Stejně tak jako je postihnutelnfd le9kař, kterfd předepisuje (tady už z dob ministrove1ned ČSSD regulace jev limitech) či pacient, kterfd obche1zenedm le9kařů kumuluje le9ky v množstved toxickfdch. Opět vše je zmapovatelne9 pojišťovnou už dnes, nened proble9m vysledovat kolikre1t a od ktere9ho le9kaře si pacient v určite9m časove9m obdobed vyzvedl prepare1t s danou le9kovou formou…. Opět nened třeba plošne9ho postihu všech, tedm spedš když se jedne1 o promile populace.daplně opominuta byla ote1zka korupce mezi poskytovateli pe9če a poskytovateli materie1lů a medikamentů, podpora dome1ced le9kove9 produkce, ote1zka fačelne9ho přerozdělove1ned těch peněz, ktere9 se podařed vybrat a ktere9 jsou na fačtech pojišťoven, nyned navedc ze1měrně pozdrženy. Když už nic tak jen farokove9 zisky z těch miliard se ve zdravotnictved nikdy neobjeved.Čili možnosti jsou cedlene9, konkre9tned. To ale nebyl věcnfd ze1měr poplatků. Ono slůvko regulace, tak jako tvrzened, že jsou tak nedzke9, že nikoho neomezujed a všechny ty fasměvne9 důkazy faspěšnosti zavedened, faspor na drahou le9čbu a jine9 nesmysly jsou jen balastnedm obalem prave9ho smyslu, kterfd lze jen odhadovat –faspora pro pojišťovny (poklesl tlak le9kařskfdch sdružened při dohadove1ned navfdšened), zmapove1ned trhu pro soukromfd sektor a zavedened syste9mu placene9 služby (pe9či danou fastavou vytěsned všechny ostatned ze1kony, včetně těch čtyř co prošly vle1dou, kde se pe9če jakoby ne1hodou vždy nahrazuje slůvkem služba…), syste9m pomale9ho zdražove1ned původned třicetikoruny, při ktere9 by při růstu mezd a inflace dlouho nezůstalo (obzvle1šť pokud by to byl občan akceptoval), či odvre1cened pozornosti od transformace 220miliard do soukromfdch rukou s omezenedm pe9če v konečne9m důsledku pro všechny nepřipojištěne9.Přes všechen ten poplatkovfd humbuk, nicme9ně samy poplatky neznamenaly nic proti připravovanfdm ostatnedm změne1m ze1konů, ktere9 se jak doufe1m nepodařed prosadit ani v jednom předpadě, pokud se od ze1kladu nepřepracujed či ve spolupre1ci s ČLK a ostatnedmi profesnedmi organizacemi včetně ze1stupců pacientů. Koneckonců tak jak tomu bylo do předchodu Julednka a jeho neomylne9 platformy, ktere1 všechny odborne9 ne1vrhy hodila pod stůl, včetně již te9měř hotove9ho ze1kona o ze1chranne9 službě či navrhovanfdm regulacedm le9kove9 politiky a přerozdělove1ned prostředků pojišťoven.

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URI

Napsat komentář