Výkup katalyzátorů je ekologickým počinem

Pátek 2 Listopad 2012 15.39

Naše firma vykupuje automobilové katalyzátory. Provádíme výkup katalyzátorů s keramickým nosičem, kompletní i poškozené, ale i samotný keramický monolit. Dále vykupujeme i filtry pevných částic. Ceny jednotlivých katalyzátorů jsou aktualizovány v závislosti na cenách vzácných vzácných kovů na světových burzách. Nejenže něco vyděláte, ale zároveň i pomůžete životnímu prostředí.

Katalyzátor snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že usnadňuje chemické reakce látek v nich obsažených. Donedávna se katalyzátor používal pouze u zážehových motorů, ovšem s nástupem platnosti nových emisních norem našel uplatnění i u vznětových motorů. Autokatalyzátor obsahuje vrstvičky drahých kovů (např. paladia a rhodia) nanesené na mřížce katalyzátoru, které vyvolávají reakce produktů nedokonalého hoření a jejich rozklad.

Platba za katalyzátory probíhá v korunách nebo eurech dle přání zákazníka. V hotovosti nebo na účet. Prázdné katalyzátory nevykupujeme. Na našich stránkách naleznete i ceník vykupovaných materiálů.

1 komentář »

  1. komentář by Roma — 20. 9. 2014 @ 19.38

    Jesus Christus Maria Josefe, pane anonymned VM (doufe1m, že VM neojsu inicie1ly vedoucedho katedry psychologie na FF UK Praha pana kolegy Ve1clava Mertina), tyhle pravdole1skařske9 kecy o pravdě, le1sce a taktu snad plated jednore1zově o Ve1nocedch, ale v běžne9 poradenske9 a školned psychologicke9 praxi ani ne1hodou. Přiznejme si, že občas asi 500x za rok se stane, že norme1lned nezakomplexovanfd rodič, tedy ten, kterfd se o sve9 děti stare1 a vede je, jinak řečeno, kterfd je opravdu vychove1ve1 (take9 nepopisuji běžnfd stav), asi možne1 ved či spedše tušed, k čemu me1 jeho dedtě předpoklady a jake9 je, ale občas se přijde poradit k psychoušovi do poradny, SPC nebo do školy. Občas se i stane asi tak 250x až 300x ročně že norme1lned nekomplikovanfd učitel se chce poradit o dedtěti, zda jeho projevy ve škole neojsu ovlivněny SPU, protože mu učened nejde. Tady trpělivost, důslednost, spravedlnost, pravda, le1ska a takt nic neplated, neb jsou to proměnne9 nepsychometricke9ho typu. Klient (rodič či učitel) se pte1 na schopnosti dedtěte či že1ka. Psychouš pak vyte1hne ze stolu PDW, WISC-III, WPPSI-III nebo dokonce WPPSI-IV, Ravenovy progresivned matice (lhostejno, zda jsou barevne9 či černobedle9 obě varianty nic moc neměřed, respektive měřed normami minule9ho stoleted), KVIT nebo VIT anebo TIP anebo faplně jinfd test schopnosted s cizokrajnfdmi normami zedskanfdmi u populace děted německfdch, americkfdch, anglickfdch nebo děted z Thaiwainu, a po administraci (odečte či přičte 10 bodů nebo vedc či me9ně to podle ne1tury) a he1de1 z křišťe1love9 koule o schopnostech dedtěte.Jinfd psychouš pak u te9hož testu ředke1 rodičům a učitelům faplně něco jine9ho to podle ne1tury. A vy na mne s obnovenedm důvěry a autority rodiče. Tady může bfdt pomoc psychologů velmi vedtane1, to me1te recht, ale ta pomoc je slušně řečeno velmi variabilned. Bude vedtane1 i v předpadech bezradnosti rodiče jak zhodnotit ree1lnou situaci sve9ho dedtěte z hlediska jeho dalšedho uplatněned v životě? To teda nevedm. Většina testů totiž postre1de1 to, čemu se ředke1 predikčned validita a tady pak pomůže jen fasloved, že vedra tve1 tě uzdraved . Faktem je, že většina ne1s staršedch psychoušů to už nějak doklepe i s těmi starfdmi testy, ale občas na ne1s jde prostě hrůza zejme9na, podedve1te-li se do zahraničed, jake9 metody (psychodiagnosticke9 a didakticke9 testy) majed psychologove9, vfdchovned poradci a odbornedci v zahraničed k dispozici. Největšedm vfdkřikem moderned psychodiagnostiky je dnes u ne1s Amthauerův Test struktury inteligence (TSI-2000), ale ten je až pro adolescenty, takže menšed děti si mused pe1r let počkat Je to prostě průser, kterfd nikdo neřešed, nikoho to nezajedme1, ale přesto se jede ste1le moče1lem černfdm kol bedlfdch skal . Už jsme si zvykli! To teda nejsme, ale co me1me dělat? Jak se ředke1: z hovna bič neupleteš. Ani test si doma nespedchnete přes noc. A Ve1m taky ne9e9e9seeeem Ve1m noooviiiinnny, poslouchejte P.S.Pokud jde o vfdchovu děted, kdo udělal většed krok? Určitě majorita směrem k minoritě. Minorita (třeba ta romske1) směrem k majoritě ste1le jen čučed a čeke1 na pomoc Velke9ho bratra.

RSS komentářů k tomuto příspěvku. TrackBack URI

Napsat komentář